ZM 102 Biyokimya

Biyokimya ve faaliyet alanları, nükleik asitler, protein, protein yapısı ve fonksiyonu, karbohidratlar (monosakkaritler, oligosakkaritler, polisakkaritler), türev monosakkaritler (glikozitler, fosfat esterleri, asit ve laktonlar, amino şekerleri), lipitler, membranlar, pigmentler (renk maddeleri), fotosentetik pigmentler, enzimler, allosterik enzimler, izoenzimler, amino asitler, organik asitler, fotosentez, solunum, vitaminler.

ZM 112 Toprak Bilgisi

Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; mekanik ve kimyasal ayrışma olayları; toprak oluşumunu etkileyen etmenler; toprak profili; toprak sınıflandırılması; mineral toprakların bazı önemli fiziksel özellikleri; mineral topraklarda bitki besin maddelerinin arzı ve kullanılabilirliği; toprak kolloidlerinin doğası ve pratik önemi; toprak reaksiyonu; toprak suyu; mineral toprakların organik maddesi; toprak havası; toprak sıcaklığı; organik topraklar.

ZM 204 Bitki Besleme ve Gübreler

Giriş, Yapraklardan besin maddelerinin alınması, Gübreler ve gübreleme, Değişik besin maddelerinin (N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cl) toprakta ve bitkide durumu, bitki tarafından alımı, fizyolojik ve biyokimyasal rolü, noksanlığı ve fazlalığında oluşan değişimler, Klor, sodyum ve tuzluluk, Diğer elementler, Bitkilerin beslenmesi ile hastalık ve zararlı arasındaki ilişkiler.

TO 401 Analitik Kimya

Kimyasal analiz çeşitleri, suyun kimyasal analizdeki önemi, kimyasal bağlar, çözeltiler, çözelti derişimleri, çözeltilerin özellikleri, kimyasal tepkimeler, kimyasal denge, asit baz dengeleri, elektrolit çözeltilerde pH, hidroliz, tampon çözeltiler, suda az çözünen tuzlarda hetorojen dengeler, kantitatif analizde hata kaynakları ve giderilmesi, gravimetrik analiz, indikatörler, nötralimetri, redoks ve çöktürme tepkimelerine dayanan titrasyon yöntemleri.

TO 403 Toprak Fiziği

Toprak fiziğinde temel ilişkiler; toprak dispers sistemi, dispers fazın karakteristikleri; toprak tekstürü; tane büyüklüğü dağılımı ve tekstürel sınıflandırma; toprak strüktürü, toprak strüktürünün sınıflandırma, oluşum, gelişim ve tarımsal önemi; toprak suyu, suyun toprakta tutulması, toprak suyunun enerji durumu,toprak suyunun potansiyeli ve hareketi, toprak suyunun sınıflandırılması, toprak havalanması; toprak sıcaklığı.

 TO 405 Toprak Verimliliği

Toprak verimliliğinin tarihçesi, toprak verimliliğini etkileyen etmenler, toprak suyu, toprak tekstürü, toprak havası, toprak sıcaklığı, toprak reaksiyonu, toprak organik maddesi, toprağın biyolojik özellikleri, bitki besin maddeleri, toprak bitki su ilişkileri, toprağın koloidal özellikleri, toprakta katyon ve anyon değişimi, toprak tuzluluğu ve aklililiği, toprak verimliliği belirleme yöntemleri, toprakta pH ile ilgili sorunlar ve çözüm yolları.

TO 407 Bitki ve Toprakta Verimlilik Analizleri

Laboratuar hakkında genel bilgiler, Toprak ve bitki analizi için örnek alınması ve analize hazırlanması, Analiz yöntemleri ve ekipmanlar, Ekstraksiyon yöntemleri, toprakta kireç, pH, KDK, OM ve makro ve mikro elementlerin bitkiye yarayışlı miktarlarının belirlenmesi, Yakma yöntemleri, Bitkide mineral bitki besinlerinin belirlenmesi, Bitki ve toprakta ağır metal analizleri, analiz sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi.

TO 409 Bitkilerde Beslenme Fizyolojisi

Bitki fizyolojisi ve hücresi, bitki besin maddeleri, beslenme ortamı, toprak ve önemli özellikleri, çimlenme, bitki kökleri, bitki besin maddelerinin alınabilirliği ve belirleme yöntemleri, suyun alınması ve taşınması, diffüzyon ve osmoz, bitki besin maddelerinin alınması ve taşınması, bitki besin maddelerinin alımını etkileyen etmenler, bitki besin maddelerinin hücre membranı ve köklerde taşınması, bitkilerde organik maddelerin taşınması, bitkilerde su kaybı, bitkilerde stres fizyolojisi.

TO 411 Biojeokimya

Elementlerin kökeni ve evrendeki moleküller, katı yer kürenin oluşumu, kimyasal evrim ve yaşamın kökeni, yer kürenin elemanları, atmosfer, yer kabuğu (Geos) mikrobiyel ayrışma olayları, karalar üzerindeki biyojeokimyasal döngü, tatlı sular, sulak alanlar ve göllerde biyojeokimya, küresel su döngüsü, küresel C döngüsü, küresel S döngüsü, küresel N ve P döngüsü, elementlerin gerekliliği, noksanlığı ve toksisitesi.

TO 413 Çevre Sorunları

 Çevresel ilginin doğası,Ekoloji ve çevre, çevre sorunlarının nedenleri, hava kalitesi ve atmosfer kirliliği, ozon sorunu ve iklim değişikliği,özel kirleticilerin gaz kirleticilerin bitkiler üzerine etkileri,su kaynakları ve su kirliliği,su kirliliği ve akvatik çevre,su kirliliği biyolojisi,toprak kirlenmesi ve karasal bulaşma,zehirli organik kimyasalların çevresel davranışları,çevredeki radyoaktivite,çevresel kirleticilerin sağlık üzerine etkileri,entegre kirlilik kontrolü ve atıkların azaltılması.

TO 415 Gübre Teknolojisi

Gübreler ve gübrelemenin temel ilkeleri, bitki besin maddeleri, bitki ve toprakların besin ihtiyaçlarının belirlenmesi, Türkiye de kimyasal gübre üretim ve tüketim durumu, organik gübreler, işlenmesi ve uygulanması, azotlu gübrelerin üretilmesi ve kullanılması, fosforlu gübrelerin üretilmesi ve kullanılması, potasyumlu gübrelerin üretilmesi ve kullanılması, kükürt, kalsiyum ve magnezyumlu gübrelerin üretilmesi ve kullanılması, mikroelement gübrelerinin üretilmesi ve kullanılması, yaprak gübrelerinin üretilmesi ve kullanılması. Damla sulama gübrelerinin üretilmesi ve kullanılması.

TO 417 Hidroponik Teknolojisi

 Yetiştirme ortamlarında bitki yetiştirme tekniklerine genel bakış, yetiştirme ortamlarında kullanılan besin çözeltilerinin hazırlanmaları, besin çözeltilerinde anyon katyon dengesinin beslenmedeki önemi, besin çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılan kimyasal maddelerin özellikleri ve kaliteleri, besin çözeltilerinin hazırlanmasında kullanılan suyun kalitesi, besin çözeltierinde pH ve EC kontrolleri, tuzlu suların yetiştirme ortamlarında kullanım olanakları, değişik sebze ve süs bitkilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik besin çözeltilerinin hazırlanmaları, yetiştirme ortamlarında bitkilerin beslenmesi, yetiştirme ortamlarında bitkilerin makro ve mikro element ihtiyaçları, bitkilerin beslenmelerinde besin maddeleri arasında görülen antagonism ve sinergism ilişkileri, yetiştirme ortamlarında karşılaşılan beslenme sorunları, besin çözeltisinde havalanmanın önemi ve buna bağlı köklerde görülen olumsuz etkileşimler, yetiştirme ortamlarında beslenme ve ürün kalitesi

TO 419 Jeoloji ve Jeomorfoloji

Dünyanın Şekli ve Bölümleri, Mağmatik, Metamorfik ve Sedimenter Kayaçlar, Primer ve Sekonder Mineraller, Alterasyon Ürünleri, Kayaç ve Mineral Sınıflamaları, Tektonik Jeomorfoloji, Eğimler, Drenaj Ağı, Nehir Kanalları, Taşkın Düzlükleri, Flüvyal Teraslar, Alüvyal Yelpazeler, Deltalar, Buzul, Tektonik ve Volkanik Şekiller, Faylar, Kıvrımlar, Göller, Yüzey Yerşekilleri, Kireçtaşı Mağaraları, Kıyı Topoğrafyası.

 TO 421 Organik Tarımda Gübreleme

Organik tarımın esası, bitkilerin beslenmesi, mutlak gerekli bitki besin maddeleri ve bitkideki fonksiyonları, bitki besin maddesi ihtiyacının belirlenmesi, organik tarımda gübre kaynakları, organic tarımda organik maddenin önemi, organic gübre olarak organik atıkların değerlendirilmesi, kompost yapımı ve kompost yapım teknikleri, organic tarımda organik gübrelerin kullanılması,

TO 423 Toprak Bilişim Sistemleri

 Harita nedir, haritaların sınıflandırılması, haritalama projeksiyon sistemleri, ulusal koordinat sistemleri, küresel konumlama sistemleri, coğrafi bilgi sistemlerine giriş, raster ve vektör veriler, veri dönüştürme işlemleri, veri kaynakları ve veri üretme teknikleri, sayısallaştırma teknikleri, toprak veri tabanı hazırlama teknikleri, veri analizleri, sorgulama ve çıktılar, veri tabanı oluşturma.

TO 425 Toprak Genesisi

Toprak morfolojisi (pedon ve toprak profil, horizonlar ve tanımlanmaları), ayrışma ve toprak oluşumu, toprak oluşumuna etki eden çevresel faktörler, toprak yapan olaylar, modern toprak sınıflandırma sistemleri, Toprak taksonomisi, toprak tanımlama horizonları, toprak sıcaklık ve nem rejimleri, toprak sınıflandırılması, ve Gelisol’ler, Histosol’ler, Spodosol’ler, Oxisol’ler, Vertisol’ler, Aridisol’ler, Ultisol’ler, Mollisol’ler, Alfisol’ler, Andisol’ler, Inceptisol’ler, Entisol’ler.

TO 427 Toprak Teknolojisi

Topraklarda zararlı yapı maddeleri, kil mineralleri ve killerin mühendislik özellikleri ile ilişkisi, seramik sanayiinde kullanılan killer ve topraklar, kullanım alanları, ülkemizdeki hammadde üretimi yapılan yerler, Pratik çalışmalar.

TO 429 Toprak ve Havza Amenajmanı

Toprak yönetimi yönünden Türkiye toprakları, arazi yönetimine ilişkin sorunlar, kuraklık, su ekonomisi ve toprak koruma, havza birimleri ve öğeleri, havza planlama ve yönetimi, su kaynaklarının planlanması, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde amenajman öncelikleri, tohum yatağı, toprak sıkışması, kabuk, kültüvasyon, toprak yorgunluğu, toprak sıcaklığı, havalanma, allelopati, antagonizm ve sinerjizm, atıkların tarımda kullanımı, otlaklarda, meyve bahçelerinde, çimlerde, orman arazilerinde, süs bitkilerinde, tuz etkisinde kalmış arazilerde arazi yönetimi, arazi toplulaştırma, yanlış tarımsal uygulamaların arazideki olumsuzlukları, sürdürülebilir ve ekolojik tarım, topraktaki besin maddesi olmayan elementler.

 TO 431Türkiye Toprakları ve Suları

Türkiye’nin tarımsal arazi varlığı, kullanma kabiliyetine göre arazi kullanma durumu, Toprakların başlıca sorunları, genel özellikleri, akarsu, göl ve denizlerin genel durumu, içme suyu, sulama ve su kalitesi, yüzey sularındaki kirlilik ve bireysel olarak 26 su toplama havzasının genel özellikleri.

MI 401 Mesleki İngilizce

Toprak bilimi ve bitki besleme ile ilgili terimler, İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye bilimsel metin ve kitap bölümleri çevirileri

TO 402 Toprak Biyolojisi

Toprak organizmaları ve Ekosistem kavramı,Ekosistem olarak toprak,toprak organizmaları,toprak enzimleri ve işlevleri, mikrobiyel interaksiyonlar, toprak faunası,toprak ekosisteminin gelişmesi ve edafonun biyojeokimyasal katkısı,toprakta organik madde ayrışması ve karbon döngüsü,azot döngüsü, azot fiksasyonu, mikrobiyolojik gübreleme, fosfor döngüsü ve mikrobiyolojisi,toprakta kükürt döngüsü ve mikrobiyolojisi,bazı iz elemetlerin mikrobiyel dönüşümleri,tarımda kullanılan kimyasal maddelerin edafon üzerine etkileri

TO 404 Toprak Kimyası

 Tarihsel gelişimi ve toprak bilimindeki yeri, genel kimyasal prensipler, toprak oluşumu ve meydana gelen kimyasal süreçler, toprağı oluşturan inorganik bileşikler ve kil mineralleri, toprak organik maddesi ve humus, toprakta iyon değişimi, katyon değişim kapasitesi, fiksasyon, anyon adsorpsiyonu, moleküler tutulma, toprak reaksiyonu, toprakta asitlik, kireç ihtiyacı, alkalilik, tuzluluk ve ıslahı, toprakların tamponluk sistemleri, toprakta redoks potansiyeli ve önemi.

TO 406 Arazi Kullanım Planlaması

 Arazi kullanım planlamasının tanımı, gerekliliği, ilkeleri ve uygulama ölçekleri, kırsal arazi kullanım planlaması, çok amaçlı kullanım planlaması, arazilerin genel kullanım sınıfları: ürün yetiştirme, otlama, ormancılık, reaksiyon alanları, hammadde rezerv alanları, yerleşim birimleri, altyapı hizmetleri, doğal yaşam, koruma alanları, AKP aşamaları: amaçlar, sorunların yapıları ve olanaklar, gelecek vadeden arazi kullanımlarının seçimi, arazi uygunluğunun değerlendirilmesi, değerlendirme seçenekleri, çözüm üretimi, değişimler için planlama, yürütme planı, yeniden gözden geçirme, AKP uygulama alanları: politikalar, zorunluluklar, gereksinimler, danışma sistemleri, çevresel, ekonomik ve toplumsal analizler, yönetim programı, genel ve yönetsel tartışma, planlama aşamaları sektörel etkinliklerin eşgüdümü, arazi raporları ve yerel deneyimlerin uzlaştırılması, AKP süreci: amaçları belirleme ve kurallara bağlama, ön planlama, özel sorunlar ve çözüm yolları AK optimizasyonu, AKP sonuçlandırma: sonuçlandırma ürünlerinin belirlenmesi, referens terimler, çalışma planı, çözüm planları, AK türlerinin temel özellikleri, kullanıma uygunluk haritaları, uygulanabilir kullanım seçenekleri ve öneriler, kullanım etkinlikleri ve dönüşüm.

 TO 408 Çevresel Etki Değerlendirmesi

Ekolojik çevre kavramı, çevre sorunlarının ortaya çıkmasında temel faktörler, atmosfer kimyası ve hava kirliliği, küresel ısınma, hava kirliliği kontrol teknikleri, hidrolojik döngü ve nitelikleri, su kirliliği ve atık çamurların kontrolünde teknolojik yaklaşımlar, sulak alanlar ekolojisi ve işlevleri, toprak kirliliği ve karasal kontaminasyon, katı atık yönetimi, çevredeki radyoaktivite, kirliliğin yasal kontrolü.

TO 410 Deneme Tekniği

Giriş, Toprak verimliliği alanında önemli teori ve yasalar, Denemelerde kullanılan gübre materyalleri, özellikleri ve uygulanmaları, Sera denemeleri, Tarla denemeleri, Sera ve tarla denemelerinin yorumlanmaları, Denemelerde kullanılacak suyun kalitesi ve sulama yöntemleri anlatılmaktadır.

 TO 412 Doğal Kaynaklar ve Çevre Yönetimi

Çevresel ilgini gelişmesi,çevre yönetimini tanımları,çevresel sorunların analizi,bölümsel yaklaşım,su kaynakları yönetimi,hidrolojik döngüyeraltı suyu,su kalitesi ve kirlenme,arazi kullanım planlaması,nehir yönetimi, toprak kavramı,toprak iyileştirme,toprak yönetimi ve erozyon,toprak suyu toprak strüktürünün yönetimi,toprak yönetimi ve bitki besleme,toprağın kimyasal sorunları,hava kalitesi yönetimi,gürültü kontrolü,atık yönetimi,enerji,ekonomi ve karbon dioksit sorunu,doğal afetler.

TO 414 Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Giriş, Yetiştirme ortamları, Harç hazırlama, Bitki besleme ve gübreleme, Besin çözeltilerinin hazırlanması ve formülasyonu, Fide yetiştiriciliği, Yetiştiricilik sistemleri (toprakta ve topraksız yetiştiricilik), Örtüaltında yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan bitkilerin (domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak vb.) beslenmesi ve gübrelenmesi ve bu bitkilerde besin maddelerinin noksanlık ve fazlalığında oluşan değişimler ve alınacak önlemler.

TO 416 Su Kalitesi

Yeryüzünde suların dağılımı, su ortamında fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar, su kirletici sınıflamaları, su kalitesi yönünden hidrolojik çevrim, çevrim boyunca su kalitesindeki doğal ve insan kaynaklı değişimler, görünüm değerleri ve çevre yönünden su kalitesi ölçütleri, tarımda su kaynakları, tarımsal işletmelerde su kalitesi (kırsal kesimde yaşayanlar, ürünler, süt işletmeleri, çiftlik hayvanları), tarımsal sulama suyunun geleneksel ve güncel kalite ve kirlilik parametreleri, yaban yaşamı açısından su kalitesi, su canlıları için kalite gereksinimleri, endüstriyel etkinlikler için su kalitesi ölçütleri, arıtma işlemleri, su kalitesi yönetimi, teknolojik, yasal ve planlamaya ilişkin düzenlemeler.

TO 418 Süs Bitkileri ve Rekreasyon Alanlarının Gübrelenmesi

Süs bitkilerinin tanımlanmasına ilişkin yaklaşımlar, süs bitkilerinin özelliklerine göre sınıflandırılması, besin maddelerinin süs bitkilerinin beslenmesindeki önemi ve işlevleri, süs bitkilerinin besin maddesi gereksinimleri, bitki besin maddelerinin kritik düzeyleri, süs bitkilerinin gübrelenmesinde kullanılan yöntemler, bitkilerin beslenmesinde göz önüne alınması gerekli faktörler, iç ve dış mekan süs bitkilerinin gübrelenmesi, bazı kesme çiçeklerin gübrelenmesi, süs çalıları ve ağaçlarının gübrelenmesi, çim alanların oluşturulma amaçları, çim bitkileri ve temel gübreleme, değişik rekreasyon alanları için çim karışımı önerileri, süs bitkilerinde büyüme düzenleyiciler ve bazı kimyasal bileşiklerin gelişim üzerine etkileri.

TO 420 Toprak Biyoteknolojisi

Mikrobiyel saprofitler, spermosfer ve rizosfer, bitki köklerinin enfeksiyonu, mikroorganizmalarca oluşturulan gelişim regülatörleri ve fitotosinler, toprak uygulamalarının etkileri, tarım sistemlerinde mikroorganizmal uygulamalar ve yöntemi, biyotransformasyon ve biyodegradasyon.

TO 422 Toprak Erozyonu ve Koruma

Erozyonun Yayılımı, Toprak Koruma ve Çevre, Erozyonu Etkileyen Faktörler, Toprak ve Su Koruma Yaklaşımları, Ürün ve Bitki Örtüsü Yönetimi, Toprak Yönetimi, Fiziksel Yöntemler, Erozyon Mekanikleri, Parçalanma, Taşınma ve Birikme Prosesleri, Sıçratma Erozyonu, Yüzey Erozyonu, Parmak Erozyonu, Oyuntu Erozyonu, Rüzgar Erozyonu, Erozyon Tehlikesinin Değerlendirilmesi, Erozyon Tahmin Modelleri, Su Erozyonu Kontrolü, Rüzgar Erozyonu Kontrolü.

TO 424 Toprak Etüd ve Haritalama

Giriş, toprak morfolojisi, ayrışma ve toprak oluşuna etki yapan faktörler, toprak yapan olaylar, toprak taksonomisi, toprak ve toprak etüd, amaçlar, toprak sistematiği, toprakların incelenmesi ve tanımlanması, haritalama teknikleri, araziden toplanan bilgilerin kayıtları ve değerlendirilmesi, yorumlanması, harita ve raporların hazırlanması, toprak etüd ve haritalamının amaçları ve kullanım alanları, taknosomik üniteler ve haritalama üniteleri, toprak haritaları, toprak etüd ve haritalama çalışma süreci, toprakların arazide incelenmesi tanımlanması ve sınırlarının çizilmesi, toprak etüd ve haritalama raporu, toprak etüd ve haritalama çalışmalarının yorumlanması ve yorumlama sınıflandırma sistemleri.

TO 426 Toprak Islahı ve Düzenleyiciler

 Tuzdan etkilenmiş toprakların ülkemizdeki ve dünyadaki dağılımları, tipleri ve oluşumları, tuzlu ve alkali toprakların genel özellikleri, topraklarda tuzların çeşit ve özellikleri, topraklarda su ve tuz dengesi, toprakta tuz hareketi, tuzlu ve alkali toprakların ıslahı, tuzdan etkilenmiş topraklarda bitki gelişimi, toprakların su ve tuz dinamikleri üzerine amenajman pratiklerinin etkisi, sulama suyu kalitesinin değerlendirilmesi, tuzdan etkilenmiş toprakların ıslahında ve yönetiminde sosyo-ekonomik yaklaşımlar.

TO 428 Toprak Mekaniği

 Toprakları yapı maddeleri, topraklarda strüktür ve tipleri, kıvamlılık, kompaksiyon ve sıkışmış topraklarda toprak yönetimi, konsalidasyon, gerilme-gerinim ilişkileri ve toprak mukavemeti, topraklarda şev stabilitesi, toprakların mühendislik özellikleri ve sınıflandırılmaları, toprak dinamikleri ve toprak-tarım aletleri ilişkisi, toprak işleme teknikleri ve sorunları.

TO 430 Toprak-Su-Bitki İlişkileri

Toprakların temel fiziksel özellikleri, Toprak suyunun fiziksel özellikleri, Suyun topraktaki durumu, Yüzey gerilimi ve kapilarite, Bitki ve su ilişkileri, Toprak suyunun enerji durumu, Toprak suyunun sınıflandırılması,Toprak suyu kapsamı ve toprak rutubet potansiyelinin ölçülmesi, Topraktaki su hareketinin prensipleri, Toprak ve Bitki ilişkileri.

MI 402 Mesleki İngilizce

Toprak bilimi ve bitki besleme ile ilgili terimler, İngilizce’den Türkçe’ye, Türkçe’den İngilizce’ye bilimsel metin ve kitap bölümleri çevirileri